02030101 TMBA TMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_0 > a 02030101 TMBA TMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(1) > a 02030201 IMBA IMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_1 > a 02030201 IMBA IMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(2) > a 02030301 EMBA EMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_2 > a 02030301 EMBA EMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(4) > a 02030401 PMBA PMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.last.toy_3 > a 02030401 PMBA PMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(3) > a 02040101 FMBA FMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_0 > a 02040101 FMBA FMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(1) > a 02040201 MFE MFE #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_1 > a 02040201 MFE MFE #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(3) > a 02040401 IMMBA IMMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_2 > a 02040401 IMMBA IMMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(2) > a 02040501 IMMS IMMS #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_3 > a 02040501 IMMS IMMS #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(4) > a 02040601 SEMBA SEMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_4 > a 02040601 SEMBA SEMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(6) > a 02040701 GP GP #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.last.toy_5 > a 02040701 GP GP #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(7) > a 02040701 admission admission #txt > div.sub0303.mt_20 > div.btn_wrap > a 02040701 GP GP #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(7) > a
본문 바로가기 사이트 메뉴 바로가기 주메뉴 바로가기

 초빙교수 사진
김상협초빙교수
상세보기
 초빙교수 사진
김성훈초빙교수
상세보기
 교수 사진
박광우교수
상세보기
 부교수 사진
박상찬부교수
상세보기
 부교수 사진
신은철부교수
 • 미시경제학, 행태 및 실험경제학, 사회연결망, 산업조직론, 정치경...
 • 02-958-3591
 • eshin.econ@kaist.ac.kr
상세보기
 부교수(겸임) 사진
엄지용부교수(겸임)
상세보기
 초빙교수 사진
유소영초빙교수
 • Green Financing, Climate-related Risk Assessment, Environmenta...
 • 02-958-3187
 • jesyyoo@kaist.ac.kr
상세보기
 교수 사진
경영대학장
윤여선교수
상세보기
 부교수 사진
이윤신부교수
상세보기
 교수 사진
인영환교수
 • 게임이론, 미시경제이론, 산업조직이론
 • 02-958-3314
 • cyin@kaist.ac.kr
상세보기
 부교수 사진
정학진부교수
상세보기
 부교수 사진
조대곤부교수
상세보기
 부교수 사진
KAIST 경영전문대학원장
진병채부교수
 • 전략, 기술혁신, 기업가정신
 • 02-958-3323
상세보기

1

C02011
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

콘텐츠담당자 : 주선희 연락처 : 02-958-3602

교수 & 연구

관심자등록

KCB ISSUE